VILDSVINSFÖRVALTNING

Vildsvinet ställer krav på både jägarna och markägarna om de ska kunna existera i en jaktbar stam som inte orsakar för mycket skador. Det viktigaste är att konstatera att en bra vildsvinsförvaltning bygger på samarbete. Om jägare och markägare kan enas om ett system för att hjälpa varandra finns goda chanser att jägarna får trevlig jakt och markägarna slipper de värsta skadorna.

Skadeförebyggande åtgärder

I områden där vildsvin förekommer, kommer det alltid att finnas skador på jordbruket. Dessa kan och ska dock minskas så långt det är möjligt. Att jaga på fält med odlade grödor och vall är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska skadornas omfattning. Här krävs ett nära samarbete mellan jägarna och lantbrukarna för att fortast möjligt upptäcka skador och öka jakttrycket på känsliga fält. Ofta är det lantbrukaren som först upptäcker nyuppkomna skador, en bra dialog med jägarna och markägare är A och O för att minimera påverkan för lantbruket.

Att använda sig av avledande utfodring för att hålla vildsvinen borta från grödorna är inte helt okontroversiellt. Om sådan utfodring används riskerar den att istället bli populationsdrivande och måste mötas med en högre avskjutning. Att under vegetationsperioden jaga på åtel kan vara rent kontraproduktivt ur skadesynpunkt. Då vildsvinen istället för att befinna sig på åtlar söker sin föda på andra ställen vilket då ofta blir fält med odlad gröda.

Förvaltning i samverkan

 

Då vildsvinen potentiellt kan ha stor påverkan på lantbruket, är det av vikt att förvaltningen diskuteras mellan jägare och markägare. Hur förvaltningen genomförs, utgår i all väsentlighet från de mål man har satt upp för sin förvaltning. Är målet att bygga upp en större stam bör eventuell avskjutning i huvudsak riktas mot årsungar. Är målet däremot att minska stammen bör man även inkludera vuxna hondjur i sin avskjutning. Naturligtvis förbehållet att hondjuren inte får vara förande då de är fredade enligt lag.